KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PV PROJEKT SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorami Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą  PV Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80/138, 00-175 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000461483, NIP: 5252552925, REGON: 146639128, o kapitale zakładowym 50.000 zł;
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu e-mail: rodo@kupimieszkaj.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. w celu niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży nieruchomości, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).
  2. w celach marketingowych, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w pkt XI.
  3. w celu zawarcia umowy, umów z podwykonawcami (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Prawo do sprzeciwu.
  1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Okres przechowywania danych.
  1. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały;
  2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Odbiorcy danych.
  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: podmiotom z grupy Kup i Mieszkaj sp. z o.o., partnerom biznesowym, podwykonawcom (Podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą.
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Informacja o dobrowolności podania danych.
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z realizacją Umowy.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  W procesie wykonywania Umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o wszystkie dane, które o Tobie posiadamy. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas Umowy. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów niezbędnych do realizacji łączącej nas Umowy, odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
  Jeżeli kwestionujesz wynik profilowania, możesz zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji: adres e-mail: rodo@kupimieszaj.pl.
  Reklamacja i weryfikacja wyniku profilowania zostanie rozpatrzona w sposób niezautomatyzowany.  Prosimy podać informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.
 10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.